Moai, do bist der ek ien fan de dieden!

Nou, hop, hop, plankgas naar de laatste stop!

Plankgas